loader image

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ MEMBER’S WORKOUT

 

Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου: Όροι Συμβολαίων και παρεχόμενων Υπηρεσιών»
Για την ομαλή λειτουργία, καθώς και για τη δική σας ασφάλεια, υγιεινή και ευχάριστη παραμονή στο χώρο του κέντρου του Member’s Workout, σας παρακαλούμε να δώσετε την απαραίτητη προσοχή και να σεβαστείτε τους κανόνες που ακολουθούν και αποτελούν τον κανονισμό λειτουργίας του κέντρου καθώς και τους όρους που διέπουν όλα μας τα συμβόλαια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. H πραγματοποίηση οποιασδήποτε αγοράς συνεπάγεται και αυτόματη αποδοχή των παρακάτω όρων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της μεταξύ μας σύμβασης.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
1. Η εγγραφή στο κέντρο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, καθώς και η ανανέωση, μεταβίβαση συνδρομής και αγορά ειδικών (ατομικών ή ειδικών) προγραμμάτων εκτός βασικής συνδρομής, είναι δυνατή μόνον από τον ασκούντα την επιμέλειά του ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο της οποίας παρέχεται από την υποδοχή του κέντρου) του ασκούντος την επιμέλεια, περί συγκατάθεσης αυτού για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του παρόντος κανονισμού.
2. Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες. Το MW παρέχει καρδιολογική εξέταση δωρεάν.
3. Το κέντρο δύναται, κατά την εγγραφή του μέλους και μόνον, να ζητήσει φωτοτυπία της πιστωτικής του κάρτας ως εγγύηση για την περίπτωση πρόκλησης βλάβης από κακή χρήση του εξοπλισμού, χωρίς τη δυνατότητα χρέωσης αυτής άνευ της έγγραφης συμφωνίας του μέλους.
4. Το κέντρο είναι υποχρεωμένο βάσει νομικών διατάξεων σε περιπτώσεις μη μονίμων κατοίκων της ΕΕ να ζητήσει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη παραμονή του μέλους στην χώρα και να αρνηθεί την εγγραφή σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλιπούς προσκόμισης.

Β. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ: ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ – ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΔΙΚΤΥΟ – «ΠΑΓΩΜΑ»
5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: Η εγγραφή μέλους και η απόκτηση συνδρομής (αρχική ή ανανέωση αυτής) στο κέντρο πραγματοποιούνται στην υποδοχή του κέντρου.
6. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: συνδρομή δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο, με την καταβολή από αυτό ποσού 1/2 της τιμής της υπηρεσίας που μεταβιβάστηκε υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ενεργό μέλος. Η μεταβίβαση, σε κάθε περίπτωση, αφορά στο υπόλοιπο της διάρκειας της συνδρομής του οποίου δεν έχει κάνει χρήση το μέλος που αποχωρεί (μεταβιβάζει).
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Κάθε μέλος διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από οποιαδήποτε αγορά συνδρομής ή και υπηρεσίας (σύμβασής του) εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία συναλλαγής για οποιονδήποτε λόγο, το κέντρο δε, υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο του ποσού στο ακέραιο. Με την πάροδο των 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της συναλλαγής, επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται, παρά μόνο για ιατρικούς λόγους και εφόσον υπάρχει ανάλογο δικαιολογητικό παύσης της άσκησης από την ανάλογη κλινική δημόσιου νοσοκομείου υπογεγραμμένο από τον αντίστοιχο διευθυντή κλινικής. Η επιστροφή των χρημάτων αναλογεί στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο (συνδρομή, υπηρεσίες personal training, group ticket, paid classes) πλην αποζημίωσης την επιχείρησης που ανέρχεται στο 25% επί του ανεκτέλεστου προγράμματος. Τα πακέτα group ticket έχουν διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και τα πακέτα personal training έχουν διάρκεια τρεις (3) μήνες ενώ τα κατά καιρούς paid classes έχουν διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία αγοράς τους (δύναται βέβαια κατόπιν συνεννόησης να γίνει διακανονισμός) . Μετά το πέρας των προαναφερθέντων μηνών τα πακέτα λήγουν και το κέντρο δεν οφείλει επισκέψεις ή επιστροφή χρημάτων στο μέλος ακόμα και με προσκόμιση δικαιολογητικών αναδρομικά για το διάστημα που ίσχυε η συνδρομή. Δικαίωμα υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων δεν ισχύει στις κατά καιρούς προσφορές εκτός τιμοκαταλόγου.
8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ: Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και καταγγελίας, το μέλος υποχρεούται να συμπληρώσει την προβλεπόμενη από την Υπουργική Απόφαση Ζ1−1262/2007 αίτηση υπαναχώρησης/καταγγελίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ή καταγγελίας υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το κέντρο και επιφέρει λύση της σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής της από το κέντρο. Σε περίπτωση αποστολής της με συστημένη επιστολή, η αίτηση εκλαμβάνεται ως «υπαναχώρηση» από τη σύμβαση, εφόσον η ημερομηνία αποστολή της έλαβε χώρα εντός 30 ημερών από την ημερομηνία εγγραφής/αγοράς της συνδρομής και ενεργοποίησής της, σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνεται ως καταγγελία της σύμβασης και τα αποτελέσματά της άρχονται από την ημερομηνία παραλαβής της από το κέντρο. Σε όλες τις περιπτώσεις, το μέλος θα πρέπει με το έντυπο υπαναχώρησης και καταγγελίας, να παραδίδει ή αποστέλλει και ακριβές αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς του ή εγγράφου δηλωτικού της ταυτότητας του, καθώς και αντίγραφο της απόδειξης αγοράς της συνδρομής του.
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: Η επιστροφή του καταβληθέντος ποσού που αφορά σε αγορά συνδρομής ή/και υπηρεσίας , καταβάλλεται μόνο διατραπεζικά από την επιχείρηση σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του μέλους. Το κέντρο υποχρεούται να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό (ολόκληρο εντός 14 ημερών και το αντίστοιχο ποσό πέραν των 30 ημερών με βάση τους παραπάνω κανονισμούς).
10. Στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή καταγγελίας αναιτιολόγητα, το MW δύναται να αρνηθεί στο μέλος που υπαναχώρησε την αγορά κάποιου από τα βασικά πακέτα συνδρομής, πριν παρέλθει διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης του αιτήματός του για την άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων και επιστροφής του ποσού της συνδρομής του.
11. «ΠΑΓΩΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ»: Δικαίωμα «παγώματος», δηλαδή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών του κέντρου με αντίστοιχη αναστολή του χρόνου ισχύος της συνδρομής, δεν παρέχεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Τέτοιο δικαίωμα παρέχεται μόνο υπό την προϋπόθεση, προσκόμισης ιατρικών εξετάσεων και ιατρικής γνωμάτευσης, με τα οποία υποδεικνύεται η αποχή από την αθλητική άσκηση που προσφέρεται από το κέντρο για συγκεκριμένο και μόνο χρονικό διάστημα, το οποίο δύναται να παρατείνεται μόνο με την προσκόμιση νέων αντίστοιχων εγγράφων (αντίγραφο ιατρικού φακέλου με ειδικές γνωματεύσεις). Η συνδρομή του μέλους που έχει «παγώσει» ενεργοποιείται αυτόματα, από την επομένη της τελευταίας ημέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο βεβαιώνεται η αδυναμία του μέλους να κάνει χρήση των υπηρεσιών του κέντρου. Επιστροφή χρημάτων αποκλείεται για το χρονικό διάστημα «παγώματος». Το «πάγωμα» μπορεί να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις συνδρομών, στις περιπτώσεις εγκυμοσύνης (και για διάρκεια μέχρι 6 μηνών) και στράτευσης (για διάρκεια ισόχρονη της θητείας). Το κέντρο παραμένει κλειστό τουλάχιστον 15 ημέρες τον Αύγουστο, σε όλες τις εθνικές επετείους και τις επίσημες αργίες. Σε περίπτωση που οι συνδρομές συμπίπτουν με τις προαναφερθείσες ημέρες, η επιχείρηση δεν υποχρεούται να παγώσει τη συνδρομή ή να μεταφέρει την ημερομηνία λήξης αυτής, ούτε να αποζημιώσει με οποιοδήποτε τρόπο το μέλος.
12. Δικαίωμα «παγώματος» συνδρομής δεν παρέχεται στα μέλη που εγγράφονται ως μέλη ή ανανεώνουν τη συνδρομή τους σε ειδική τιμή προσφοράς. Επιστροφή χρημάτων αποκλείεται για το χρονικό διάστημα «παγώματος».

Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
13. ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: Το κέντρο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.
14. Το κέντρο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του κέντρου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων, τα οποία ασφαλίζονται από τα μέλη με δική τους ευθύνη.
15. Η χρήση των ερμαριών επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά το χρόνο παραμονής τους στο κέντρο, απαγορεύεται δε ρητά η διατήρηση της ασφάλισης αυτών μετά τη χρήση του κέντρου και την αποχώρησή τους από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του κέντρου, το κέντρο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να απασφαλίζει και εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων. Στην περίπτωση απασφάλισης και εκκένωσης των ερμαρίων, τα εμπεριεχόμενα αντικείμενα φυλάσσονται σε χώρο του κέντρου για διάστημα δύο (2) μηνών, παραλαμβάνονται δε από τα ενδιαφερόμενα μέλη, μετά από έγγραφη αίτηση και περιγραφή στην υποδοχή του κέντρου.
16. ΥΓΙΕΙΝΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
17. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του κέντρου.
18. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του κέντρου.
19. Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του κέντρου.
20. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
21. Ο χώρος της εισόδου και υποδοχής του κέντρου, όπου υφίσταται η σχετική σήμανση, δύναται να βιντεοσκοπείται από CCTV για λόγους ασφαλείας, χωρίς ήχο. Οι χώροι που θα βιντεοσκοπούνται θα φέρουν πάντα ειδική σήμανση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
22. Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στο χώρο του κέντρου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.
23. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.
24. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική (όχι τζιν, όχι ρούχα με φερμουάρ & μεταλλικά στοιχεία). Η είσοδος στους χώρους εκγύμνασης επιτρέπεται μόνο με υποδήματα που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο χώρο του κέντρου.
25. Στους χώρους του κέντρου – και ειδικά πλησίον των ηλεκτρονικών μηχανημάτων – απαγορεύεται η κατανάλωση ροφημάτων (υγρών), παρά μόνο από ειδικά αθλητικά δοχεία. Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων στους χώρους του κέντρου, πλην του χώρου των αποδυτηρίων.
26. Η χρήση όλων των μηχανημάτων άθλησης του κέντρου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και πάντα με βάση τις υποδείξεις των υπεύθυνων γυμναστών. Το κέντρο δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκύπτουν από πλημμελή χρήση οργάνων. Για τη χρήση των ηλεκτρονικών μηχανημάτων άθλησης, τα μέλη ενδείκνυνται να αναζητούν τη συνδρομή του γυμναστή επιτήρησης.
27. Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, στρωματάκια κλπ) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη.
28. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
29. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των χώρων ελευθέρων βαρών και των μηχανημάτων από ανηλίκους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η χρήση αυτών, μόνο στο πλαίσιο εκπόνησης σχετικού προγράμματος ασκήσεων από το καταρτισμένο προσωπικό του κέντρου..
30. Για τους ανηλίκους ηλικίας από 7 έως 11 ετών, το κέντρο δύναται να προσφέρει ειδικά προγράμματα άσκησης. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα ηλικίας 7 έως 11 ετών, με ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων (αίθουσες ομαδικών, ελεύθερα βάρη, μηχανήματα ενδυνάμωσης). Το κέντρο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης ή συνοδείας παιδιών.
31. Τις καθημερινές και κατά το διάστημα μεταξύ των ωρών από 09:00 έως 12:00 και από 18:00 έως 21:00, ο μέγιστος χρόνος χρήσης των καρδιαγγειακών μηχανημάτων (ηλεκτρονικά μηχανήματα αερόβιας άσκησης) ορίζεται στα 20’, ο χρόνος δε χρήσης μπορεί να παραταθεί μονό στην περίπτωση που δεν υπάρχει αναμονή από αλλά μέλη.
32. Απαγορεύεται ρητά σε μέλη-επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές προς τις υπηρεσίες του κέντρου (personal training, διατροφή κ.α.), να δραστηριοποιούνται εντός του χώρου και να προσεγγίζουν μέλη με σκοπό την προώθηση και την πώληση των υπηρεσιών τους.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – GROUP CLASSES (GROUP CLASSES, PAID CLASSES)
33. Τα ομαδικά προγράμματα πραγματοποιούνται με ελάχιστη συμμετοχή 4 ατόμων.
34. Το πρόγραμμα των ομαδικών προγραμμάτων, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.
35. Το κέντρο δύναται να αντικαθιστά τους προπονητές που διενεργούν τα ομαδικά προγράμματα. Η επιλογή του εν γένει προσωπικού του κέντρου ανήκει αποκλειστικά στο κέντρο.
36. Προς αποφυγή τραυματισμών και της διακοπής της ομαλής ροής των ομαδικών μαθημάτων, απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες μετά το πέρας των πρώτων 5 λεπτών από την έναρξη αυτών.
37. Απαγορεύεται η είσοδος στις αίθουσες των ομαδικών προγραμμάτων και η χρήση τους, καθώς και του εξοπλισμού τους, από οποιοδήποτε μέλος, για οποιονδήποτε λόγο, εκτός του ωραρίου λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών.
38. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι απαραίτητη η προηγούμενη ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ του μέλους.
39. Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ γίνεται από την υποδοχή του κέντρου και μόνο είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικώς. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των μαθημάτων / συνεδριών.
40. Για τη συμμετοχή του μέλους ειδικά προγράμματα συνδρομής, είναι απαραίτητη η εμφάνιση του μέλους στην υποδοχή του κέντρου το αργότερο 10 λεπτά της ώρας πριν από την έναρξη του προγράμματος.
41. Το μέλος δικαιούται να ακυρώσει ή μετακινήσει την προγραμματισμένη συνεδρία του μια φορά.
42. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους στο προκαθορισμένο πρόγραμμα, αφαιρείται (χρεώνεται) η συγκεκριμένη συμμετοχή από το πακέτο συνδρομής του μέλους (αν είναι με συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων).
43. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εμφάνισης του μέλους 10 λεπτά της ώρας πριν την έναρξη του προγράμματος, το μέλος ενδέχεται να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα με ακύρωση της κράτησής του, παράλληλη χρέωση της συμμετοχής του στο πακέτο συνδρομής του και παραχώρηση της θέσης του σε άλλο μέλος, στην περίπτωση που υπάρχει λίστα αναμονής.
44. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: Στην περίπτωση μη εμφάνισης, χωρίς ενημέρωση για 2 φορές, συνεχόμενες ή μη και ακύρωσης της κράτησης, ακόμα και με έγκαιρη ενημέρωση ,για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το μέλος χάνει το δικαίωμα κράτησης στα προγράμματα για μια (1) εβδομάδα, από την τελευταία ημερομηνία μη εμφάνισης ή τελευταίας ακύρωσης της κράτησής του. Κατά την διάρκεια του αποκλεισμού, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα μόνο με εγγραφή του σε λίστα αναμονής.

E. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (PAID GROUP, PERSONAL TRAINING & SEMI PERSONAL TRAINING, GROUP TICKET)
45. Το κέντρο προσφέρει, εκτός από τα βασικά πακέτα συνδρομής, ειδικά προγράμματα με επιπλέον χρέωση ανά μάθημα ή πακέτο μαθημάτων.
46. Σε κάθε περίπτωση, τα πακέτα ειδικών προγραμμάτων έχουν διάρκεια δύο (2) μήνες τα paid classes, τρεις (3) μήνες τα personal & semi personal training και τέσσερις (4) μήνες τα group ticket. Για το «πάγωμα» των αντίστοιχων συνδρομών, ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παραπάνω παράγραφο.
47. Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή κατάργησης ομαδικών προγραμμάτων και αντικατάστασή τους από άλλα. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση του ανεκτέλεστου προγράμματος και είτε να αιτηθεί την τροποποίησή του με άλλο ίσης αξίας με αυτή του ανεκτέλεστου προγράμματος είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με όσα ισχύουν παραπάνω σχετικά με την εφαρμογή του «δικαιώματος καταγγελίας».
48. Η συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα προπληρώνεται.
49. Για τη συμμετοχή στα ειδικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προηγούμενη ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ του μέλους.
50. Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ γίνεται από την υποδοχή του κέντρου και μόνο είτε με φυσική παρουσία είτε τηλεφωνικώς. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των μαθημάτων / συνεδριών.
51. Για τη συμμετοχή του μέλους ειδικά προγράμματα ειδικής συνδρομής, είναι απαραίτητη η εμφάνιση του μέλους στην υποδοχή του κέντρου το αργότερο 10 λεπτά της ώρας πριν από την έναρξη του προγράμματος.
52. Το μέλος δικαιούται να ακυρώσει ή μετακινήσει την προγραμματισμένη συνεδρία του μια φορά.
53. ΚΥΡΩΣΕΙΣ: Σε περίπτωση μη εμφάνισης του μέλους στο προκαθορισμένο πρόγραμμα, αφαιρείται (χρεώνεται) η συγκεκριμένη συμμετοχή από το πακέτο συνδρομής του μέλους.
54. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εμφάνισης του μέλους 10 λεπτά της ώρας πριν την έναρξη του προγράμματος, το μέλος ενδέχεται να εξαιρεθεί από το πρόγραμμα με ακύρωση της κράτησής του, παράλληλη χρέωση της συμμετοχής του στο πακέτο συνδρομής του και παραχώρηση της θέσης του σε άλλο μέλος, στην περίπτωση που υπάρχει λίστα αναμονής.
55. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: Στην περίπτωση μη εμφάνισης, χωρίς ενημέρωση για 2 φορές, συνεχόμενες ή μη και ακύρωσης της κράτησης, ακόμα και με έγκαιρη ενημέρωση ,για δεύτερη συνεχόμενη φορά, το μέλος χάνει το δικαίωμα κράτησης στα ειδικά προγράμματα για μια (1) εβδομάδα, από την τελευταία ημερομηνία μη εμφάνισης ή τελευταίας ακύρωσης της κράτησής του. Κατά την διάρκεια του αποκλεισμού, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα συμμετοχής στα ειδικά προγράμματα μόνο με εγγραφή του σε λίστα αναμονής.

ΣΤ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
56. Τα προσωπικά δεδομένα των μελών, τηρούνται αποκλειστικά για την διαπίστωση της ταυτοπροσωπίας τους κατά την είσοδο στα γυμναστήρια επιλογής του, για λόγους ασφαλείας, καθώς και για λόγους προβολής των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση αυτά δεν δύνανται να αποτελέσουν προϊόν εκμετάλλευσης ή γνωστοποίησης σε τρίτα πρόσωπα ή επιχειρήσεις για οποιονδήποτε λόγο. Το κέντρο ποτέ δεν θα ζητήσει να λάβει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από τα μέλη, πλην όσων αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό και την αίτηση εγγραφής.
57. Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον κανονισμό λειτουργίας του. Οποιαδήποτε τροποποίηση θα γνωστοποιείται στα μέλη με ανάρτηση στη ιστοσελίδα του κέντρου, καθώς και στο χώρο υποδοχής του κέντρου. Είναι αυτονόητο ότι κανένας επαχθέστερος όρος δεν δύναται να τυγχάνει εφαρμογής για όσα μέλη κατέθεσαν αίτηση εγγραφής με βάση τους επιεικέστερους.
58. Η αγορά οποιασδήποτε συνδρομής συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παραπάνω όρων του κανονισμού.
59. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών, η διεύθυνση του κέντρου διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αφαιρέσει από το μέλος την ιδιότητά του αυτή, καταγγέλλοντας τη αντίστοιχη σύμβαση, με έγγραφη ενημέρωση προς αυτό. Στην περίπτωση αυτή, καταπίπτουν υπέρ του κέντρου οποιεσδήποτε καταβολές του μέλους έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ως αποζημίωση λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του μέλους, με τη ρητή επιφύλαξη αποκατάστασης κάθε θετικής ζημίας του, η οποία ενδεχομένως υπερβαίνει το παρακρατηθέν ποσό.
60. Για οποιαδήποτε διένεξη μεταξύ του κέντρου και του μέλους, θα γίνεται προσπάθεια επίλυσης. Σε περίπτωση αποτυχίας επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του κέντρου και του μέλους και με την προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή, αποκλειστικά αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της πόλης της Αθήνας.