loader image

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – COOKIES – ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το MW δίνει μεγάλη σημασία στην εναρμόνιση των πρακτικών του με τη την κειμένη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας συνεχώς τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους, τροποποιώντας την πολιτική ασφάλειας και επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφ’ εξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης, διατήρησης, επεξεργασίας και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από το MW.

ΟΡΟΙ / ΕΝΝΟΙΕΣ

Οι βασικοί ορισμοί των όρων και των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το έγγραφο, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ είναι οι κάτωθι:

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Θεωρείται η κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο, σε αριθμό ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, φορολογικά στοιχεία, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Προσωπικά Δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα): Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι εκ φύσεως ιδιαίτερα ευαίσθητα σε σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες θεωρούνται ευαίσθητα και ως εκ τούτου χρήζουν ειδικής προστασίας, καθότι το πλαίσιο της επεξεργασίας τους θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικούς κινδύνους για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Διευκρινίζεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω από 16 χρονών είναι εξ’ ορισμού ευαίσθητα και αντιμετωπίζονται ως τέτοια.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την Επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
Κάθε οργανισμός ανεξάρτητα από το είδος, τη νομική μορφή και το μέγεθος του τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας (controller).

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό κάποιου υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία (processor). (Παράδειγμα, ένα λογιστικό γραφείο στο οποίο ο οργανισμός αναθέτει τη μισθοδοσία των εργαζομένων του).

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα και μη), όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Αρχή: Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

To MW χαρακτηρίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας (controller) και τηρεί απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας δεδομένων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Κύριος σκοπός του MW είναι η παροχή υπηρεσιών σωματικής άσκησης και σωματικής ευεξίας .

Στα πλαίσια του ως άνω σκοπού το MW παρέχει:

− Υπηρεσίες εκμάθησης ή καλλιέργειας αναγνωρισμένου ή μη αθλήματος, με σκοπό την φυσική ευρωστία, ευεξία, ψυχική και σωματική υγεία δια των μέσων της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
− Υπηρεσίες αποκατάστασης και της σωματικής υγείας και της βελτίωσης των σωματικών δυσλειτουργιών και ειδικότερα η αποκατάσταση μυϊκών/σκελετικών διαταραχών από ειδικούς επιστήμονες της αθλητικής επιστήμης και της φυσιοθεραπείας.

− Υπηρεσίες ατομικής ή/και προσωποποιημένης (personal training) ή/και ομαδικής άσκησης και η συντήρηση της ατομικής φυσιολογίας καθώς και υπηρεσίες ελεύθερης γυμναστικής, αερόβιας άσκησης, αερόβιας προπόνησης με ή χωρίς τη χρήση οργάνων (χειροκίνητων ή ηλεκτρονικών), προγραμμάτων ήπιας φυσιοθεραπείας, ευλυγισίας, θεραπευτικής γυμναστικής, χορού, παθητικής γυμναστικής, πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας.

Το MW στα πλαίσια της δραστηριότητάς της λειτουργεί και διαχειρίζεται εγκαταστάσεις γυμναστηρίων εντός των οποίων υφίστανται χώροι ατομικής ή/και ομαδικής εκγύμνασης και προπόνησης, αποδυτήρια, άλλες εγκαταστάσεις σωματικής ευεξίας .

Στο πλαίσιο των παραπάνω σκοπών της, το MW συνεργάζεται με φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, αναθέτοντας απευθείας την εκτέλεση μέρους ή του συνόλου των έργων που της έχουν ανατεθεί (είτε με παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε με αναθέσεις έργων ή υπεργολαβίες) ή διασφαλίζοντας για αντίστοιχα έργα τρίτων την παροχή υπηρεσιών συνεργαζόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων («Συνεργατών»), προωθώντας τις υπηρεσίες αυτών, για τις οποίες συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό τους.

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ή «δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό/κινητό), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εφ’ εξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, είτε σε ηλεκτρονική μορφή (soft copy) είτε σε έγχαρτη μορφή (hard copy), σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, ταξινόμηση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ;

Α) Το MW συλλέγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων της (είτε ως πελατών/συνδρομητών είτε ως προμηθευτών της) για την κατάρτιση και την εκτέλεση της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών της ή για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης, και ειδικότερα:

I. Κατά την εγγραφή σας στο γυμναστήριο:

1) Στοιχεία αντισυμβαλλομένου/συνδρομητή (όνομα και επίθετο, πατρώνυμο και μητρώνυμο)
2) Ημερομηνία γέννησης (σημειώνεται ότι η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, καθώς και η ανανέωση, μεταβίβαση συνδρομής και αγορά ειδικών (ατομικών ή ειδικών) προγραμμάτων εκτός βασικής συνδρομής, είναι δυνατή μόνον από τον ασκούντα την επιμέλειά του ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης (έντυπο της οποίας παρέχεται από την υποδοχή του γυμναστηρίου) του ασκούντος την επιμέλεια, περί συγκατάθεσης αυτού για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του Κανονισμού).

3) Πλήρης Διεύθυνση Κατοικίας (ειδικά σε περιπτώσεις μη μονίμων κατοίκων της ΕΕ το γυμναστήριο είναι υποχρεωμένο βάσει νομικών διατάξεων να ζητήσει να προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη παραμονή του μέλους στην χώρα και να αρνηθεί την εγγραφή σε περίπτωση μη προσκόμισης ή ελλιπούς προσκόμισης τους).

4) τηλέφωνο επικοινωνίας οικίας ή/και εργασίας (σταθερό / κινητό),

5) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail),

6) Περαιτέρω, κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες.
7) Κατά την εγγραφή του μέλους, λαμβάνει χωρά φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο (εμπεριεχόμενο στην κάρτα μέλους), προς απόδειξη της ταυτοπροσωπίας του κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο. (σημειώνεται ότι σε περίπτωση άρνησης, για την ταυτοποίησή του κατά την είσοδό του στο γυμναστήριο, θα πρέπει το μέλος να φέρει, εκτός από την κάρτα μέλους, και άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας του, που να εμπεριέχει φωτογραφία του (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.), το οποίο να επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής κάθε φορά, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδός του στο χώρο του γυμναστηρίου).

8) Επιπροσθέτως, το γυμναστήριο δύναται, κατά την εγγραφή του μέλους και μόνον, να ζητήσει φωτοτυπία της πιστωτικής του κάρτας ως εγγύηση για την περίπτωση πρόκλησης βλάβης από κακή χρήση του εξοπλισμού, χωρίς τη δυνατότητα χρέωσης αυτής άνευ της έγγραφης συμφωνίας του μέλους.
9) Στην περίπτωση διατραπεζικών συναλλαγών, ενδέχεται να συλλέγουμε, με γνωστοποίηση από εσάς ή εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, επιπλέον στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή του τραπεζικού σας λογαριασμού.

II. Κατά την επίσκεψη σας στα γυμναστήρια και με τη χρήση της Κάρτας Μέλους:
Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, δωρεάν, μία και μόνη φορά, κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους (η οποία είναι αυστηρά προσωπική και μη μεταβιβάσιμη) περιέχει πληροφορίες για την ταυτοπροσωπία του μέλους ( όπως δημογραφικά στοιχεία, φωτογραφία) και τον έλεγχο ισχύος της συνδρομής του (όπως για παράδειγμα τη λήξη της συνδρομής του ή τυχόν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στο MW). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Κάρτα Μέλους, παρακαλούμε ανατρέξτε στον του MW.

Από τη χρήση της Κάρτας Μέλους συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα:
α) Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας στο Γυμναστήριο,

β) Πληροφορίες σχετικά με τον τόπο έκδοσης της κάρτας μέλους και το συγκεκριμένο γυμναστήριο που πραγματοποιείτε τις επισκέψεις σας,

γ) Πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του χρόνου συνδρομής σας ή των ενεργών προγραμμάτων σας.
Σε κάθε περίπτωση για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του MW και για λόγους ασφαλείας τα μέλη/συνδρομητές υποχρεούνται κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο να επιδεικνύουν την κάρτα μέλους και να την εμφανίζουν στην ειδική συσκευή αναγνώρισης που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου.

Περαιτέρω, στην περίπτωση όπου επιλέξετε να πληρώσετε/εξοφλήσετε τη συνδρομή σας στο MW, να αγοράσετε κάποια επιπρόσθετη υπηρεσία των γυμναστήριων μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ή αιτηθείτε την επιστροφή τυχόν ανεκτέλεστου προγράμματός σας, τότε ενδέχεται να συλλέγουμε και τα αντίστοιχα δεδομένα (αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, IBAN, τράπεζα)
Σημειώνεται ότι στο γυμναστήριο του MW λειτουργούν κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) σε λειτουργία, με ειδική σήμανση πλησίον αυτών, εντός και στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

• για την πρόληψη και την εξιχνίαση εγκλήματος

• για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πελατών και του προσωπικού του MW

• για τη διαχείριση και την προστασία της περιουσίας του MW, και της περιουσίας του προσωπικού, των πελατών και άλλων επισκεπτών της Εταιρείας και

• για σκοπούς διασφάλισης ποιότητας στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες από επικοινωνίες

Αναγνωρίζετε ότι το MW δύναται να τηρεί αρχείο των γραπτών επιστολών, e-mails ή άλλων μηνυμάτων και γενικά οποιονδήποτε γραπτών επικοινωνιών έχετε ανταλλάξει με το MW για οποιονδήποτε λόγο και ειδικά ως προς την συνεργασία σας μαζί της.
Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι καταγράφει και την τηρεί στο αρχείο της για λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό της διασφάλισης της τήρησης των Όρων Χρήσης της Εφαρμογής και για ποιοτικούς λόγους την επικοινωνίας σας ως Χρήστη της ιστοσελίδας

5. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς:
(α) της παρεχόμενης υπηρεσίας από το MW είτε κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης είτε για την πραγματοποίηση της μεταξύ μας επικοινωνίας, κατόπιν της δικής σας ρητής συγκατάθεσης
(β) του ελέγχου ταυτοπροσωπίας κατά την προσέλευση και παραμονή στo γυμναστήριό μας, για την προσφορά των υπηρεσιών μας.

(γ) την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω e-mail, SMS ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με νέα προϊόντα και γενικές προσφορές.

(δ) την αποστολή ειδικότερων προσωποποιημένων προσφορών που ισχύουν αποκλειστικά για εσάς ως μελών μας.

(δ) της συμμόρφωσης του MW με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. έκδοση φορολογικού παραστατικού κλπ.

(ε) της διασφάλισης του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ώστε να δημιουργήσουμε ανώνυμα αρχεία πληροφοριών ή/και να παρέχουμε σε τρίτα μέρη συγκριτική αξιολόγηση και συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Υπηρεσίες μας. Η συγκριτική αξιολόγηση και τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία είναι ανώνυμα και δεν περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση, ούτε μεταβιβάζονται ή πωλούνται σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή που σας χαρακτηρίζει ή σας καθιστά αναγνωρίσιμους.

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα περιήγησης στην ιστοσελίδα για τη λειτουργία και τη βελτίωση της, τη διάγνωση προβλημάτων του εξυπηρετητή (server) μας και για τη διαχείριση του λογισμικού, τη συγκέντρωση δημογραφικών και στατιστικών δεδομένων, για την καλύτερη διαφήμιση και τη διάταξη της στην ιστοσελίδας, για να διευκολυνθεί η αναγνώρισή/ταυτοποίηση σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας κλπ. Η διεύθυνση IP σας δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες για εσάς.

Χρησιμοποιούμε τις αξιολογήσεις των Χρηστών/Πελατών προκειμένου να ενημερώσουμε τους Πελάτες για την ποιότητα της εργασίας σας και των παρεχομένων από εσάς υπηρεσιών.
Το MW δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς που ανάγονται στην ορθή παροχή των υπηρεσιών μας και την ασφάλεια, πάντα με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ MW;

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την εκτέλεση της τυχόν μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών μας, για την ενημέρωση σας σχετικά με δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προωθητικές ενέργειες του MW προς εσάς, την ασφάλεια των συναλλαγών των εγκαταστάσεων και των συνδρομητών μας, καθώς και για την επικοινωνία του MW μαζί σας, μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσής σας, έγγραφης ή ηλεκτρονικής.

8. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΧ. ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή / ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;

Το MW, δεν χρησιμοποιεί τα Δεδομένα για άλλους σκοπούς εκτός από τους αναφερόμενους παραπάνω, οι οποίοι ανάγονται στην ορθή παροχή των υπηρεσιών μας, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τη συμμόρφωση της εταιρείας μας με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το MW δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των Συνεργατών της στην ιστοσελίδα της για διαφημιστικούς/ προωθητικούς ή άλλους σκοπούς που σχετίζονται με την επαγγελματική προβολή και δημοσιότητα του MW.

9. ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης σας και στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Αποδέκτες των Δεδομένων πλέον του MW είναι:

(α) Το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του MW (άσχετα εάν συνδέεται μαζί της με εξαρτημένη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ημιαπασχόληση, σύμβαση έργου ή άλλη μορφή εργασιακής σχέσης) καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες, προστηθέντες, βοηθοί εκπληρώσεως και αντισυμβαλλόμενοι της, οι οποίοι έχουν λάβει γνώση της παρούσας πολιτικής προστασίας και της Πολιτικής Απορρήτου και δεσμεύονται από αυτές και επιπρόσθετα και έχουν δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας..
Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ΔΕΝ πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν μας το επιβάλει ο Νόμος.

11. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Κατά γενικό κανόνα, το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων διαγράφονται/καταστρέφονται με τη λύση της συμβατικής μας σχέσης, εκτός και εάν για τη διατήρηση αυτών, έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα.

Η διάρκεια διατήρησης των Δεδομένων καθορίζεται και από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό που διέπει τις συμβατικές και φορολογικές υποχρεώσεις του MW.
Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η παρέκταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των Δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων των εκπληρώσεων συμβατικών υποχρεώσεων από την εταιρεία ή σε περίπτωση που απαιτεί κανόνας δικαίου ή συμμόρφωση με υποδείξεις Δημοσίων ή Ανεξάρτητων Αρχών.

12. ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Το MW δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα μέτρα ασφαλείας επανεξετάζονται και τροποποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις και προδιαγραφές που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

13. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

14. ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό αίτημα, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του γυμναστηρίου, είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης / διόρθωσης / διαγραφής / περιορισμού/ εναντίωσης», με περιγραφή του αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

15. ΠΟΤΕ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΣΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Απαντάμε στα αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών, εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, το MW μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

17. ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ/ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

ΟΧΙ, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

18. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ MW;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

19. ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠΔΠΧ (Κηφισίας 1-3, Αθήνα / www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

20. ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο ώστε να ανταποκρίνεται στο εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων . Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε σχετικά σε εμφανές σημείο του site μας. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

To MW είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων ή ατομικών επιχειρήσεων που λαμβάνει.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, κ. Σωτήριο Κόλλιας, στο τηλέφωνο 210 – 8959349 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@membersworkout.gr.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ COOKIES

1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, χρησιμοποιούνται / τοποθετούνται μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή, τα λεγόμενα «cookies».

 2. Τα «cookies» είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής ή η φορητή σας συσκευή από έναν ιστότοπο (website) που επισκέπτεστε κατά την περιήγηση σας στον παγκόσμιο ιστό (web). Διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, όπως την προτιμώμενη γλώσσα, το μέγεθος και τον τύπο της γραμματοσειράς καθώς και άλλες ρυθμίσεις απεικόνισης, προκειμένου να διευκολύνει την επόμενή σας επίσκεψη και να κάνει τον ιστότοπο πιο χρήσιμο και φιλικό για εσάς αφού δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές εκ νέου κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα.

 3. Τα «cookies» χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας ασφαλούς αναζήτησης, για την προσφορά σχετικών διαφημίσεων, για τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών σε μια σελίδα, για τη διευκόλυνση εγγραφής σε online υπηρεσίες και για την προστασία των δεδομένων σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ανωνύμων, αθροιστικών στατιστικών που επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό της προσφέροντας σας μια ευχάριστη και άνετη εμπειρία περιήγησης. Ωστόσο, ΔΕΝ έχουμε σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης «cookies» και εάν επιλέξετε την απόρριψη των «cookies», αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

 4. Κάποια από τα «cookies» που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα («απολύτως απαραίτητα cookies»). Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά όμως δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας.

Εκτός από τα απολύτως απαραίτητα «cookies», υπάρχουν και τα «cookies επιδόσεων». Αυτά τα «cookies» συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα «cookies» συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Επίσης, χρησιμοποιούμε «cookies λειτουργικότητας». Αυτά τα «cookies» επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα, τη γλώσσα ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, όπως για παράδειγμα προβολή βίντεο ή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλες ιστοσελίδες ή εφαρμογές.

 5. Τα «cookies» ΔΕΝ μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και ΔΕΝ μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. ΔΕΝ μπορούμε να «διαβάσουμε» καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο ακόμη και αν αποθηκεύσουμε «cookies» εκείθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

 6. Τα «cookies» παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμπειρία περιήγησης σε ιστοσελίδες. Χωρίς αυτά, η χρήση του παγκόσμιου ιστού και η πρόσβαση σε ιστοσελίδες θα ήταν μια πολύ πιο περίπλοκη εμπειρία Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και ιστοσελίδων δεν επιθυμεί την χρήση «cookies» για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Αποκτώντας πρόσβαση στο membersworkout.gr αποδέχεστε και την χρήση των cookies.
Αν δεν αποδεχθείτε αυτά τα «cookies», μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του διαδικτυακού τόπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.
Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει την συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα «cookies» ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα «cookies» που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση «cookies». Σημειώνεται ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1   Η χρήση των υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη/πελάτη, από τις εταιρείες του «Member’s Workout» (στο εξής «MW»), προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συνεπώς, ο επισκέπτης / χρήστης / πελάτης / συνδρομητής οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας. Αν δεν συμφωνεί ή δεν συναινεί σε αυτή, θα πρέπει να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και που παρέχει το MW.

1.2 Το MW σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζεται πλήρως με τον Ελληνικό και  Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR για την συλλογή, επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η παρούσα Δήλωση περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και για τον τρόπο χρήσης τους.

1.3   Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου membersworkout ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

2.1 Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου ισχύει για όλες τις τοποθεσίες Web, τους τομείς, τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα προϊόντα που ανήκουν στην στο MW.

2.2 Το MW  συλλέγει, εξάγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να σας εξυπηρετεί καλύτερα και να εξατομικεύει την εμπειρία και την αλληλεπίδρασή σας με το MW. Αυτή η συλλογή γίνεται κατόπιν κατάλληλης ειδοποίησης και εξασφάλισης της δικής σας συναίνεσης και με τις απαραίτητες διαδικασίες των αρχών προστασίας δεδομένων, όπου απαιτείται.

2.3 Το MW ενδέχεται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς για την ολοκλήρωση διαφόρων συναλλαγών, όπως:

 • δημιουργία προφίλ και επαλήθευση χρήστη
 • αγορά συνδρομής στα γυμναστήρια και της υπηρεσίες το MW
 • δημιουργία καρτέλας Μέλους/Συνδρομητή στο γυμναστήριο του MW
 • δημιουργία ατομικής κάρτας Μέλους/Συνδρομητή για την είσοδο στο γυμναστήριο του MW
 • αιτήματα για πληροφορίες (πχ. τιμές προϊόντων, υπηρεσιών κτλ)
 • συνδρομές σε υπηρεσίες marketing ή υποστήριξης
 • προωθητικές ενέργειες συνεργατών του MW
 • αιτήσεις πρόσληψης ή συνεργασίας
 • προϊόντα και μηνύματα marketing (newsletters κτλ)

Επιπρόσθετα, στους τύπους προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε ενδέχεται να περιλαμβάνονται:

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο/μητρώνυμο, το φύλο, η ηλικία (ημερομηνία γέννησης), η διεύθυνση κατοικίας ή η διεύθυνση εργασίας, ο αριθμός τηλεφώνου (κινητό/σταθερό – οικίας/εργασίας) και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), βιομετρικά στοιχεία σας (ύψος, βάρος, μετρήσεις σώματος, λίπους, μυϊκής μάζας κτλ), φωτογραφίες προσώπου, δεδομένα υγείας και ιατρικό ιστορικό που προκύπτουν από ιατρικές βεβαιώσεις (χρόνιες παθήσεις, αλλεργίες κτλ), διατροφικές συνήθειες και προσωπικό πρόγραμμα διατροφής, ατομικό πρόγραμμα ατομικής ή ομαδικής εκγύμνασης, άλλες μοναδικές πληροφορίες, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναγνωριστικά χρήστη και κωδικοί πρόσβασης, προτιμήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες, προτιμήσεις επικοινωνίας, παρακολούθηση συμμετοχής σε ομαδικά προγράμματα/δραστηριότητες, εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών από Συνεργάτες του MW, τραπεζικά στοιχεία (όπως για παράδειγμα αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) και στοιχεία τιμολόγησης (όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ σας) και δεδομένα σχετικά με το ενδιαφέρον σας για απασχόληση/εργασία σε μερικές περιπτώσεις (ιδίως στις περιπτώσεις όπου μας υποβάλλετε βιογραφικό προκειμένου να συνάψουμε μαζί σας σύμβαση εργασίας όποιας μορφής).

2.4 Εάν δημοσιεύετε, σχολιάζετε, εκφράζετε ενδιαφέρον ή παράπονα ή μοιράζεστε προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών/βίντεο, σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ σε μια τοποθεσία της του MW, μέσο κοινωνικής δικτύωσης (social media – όπως για παράδειγμα facebook, instagram, youtube, foursquare, twitter κτλ), ιστολόγιο ή άλλο φόρουμ τέτοιου είδους, πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε ενδέχεται να αναγνωστεί, θεαθεί, συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί από άλλους χρήστες αυτών των φόρουμ ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επικοινωνία μαζί σας, την αποστολή αυτόκλητων μηνυμάτων ή για σκοπούς που δεν ελέγχονται ούτε από εσάς ούτε από το MW. Το MW δεν φέρει ευθύνη για τις προσωπικές πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλλετε σε τέτοια φόρουμ ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

2.5 Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχετε εσείς οι ίδιοι εν γνώσει σας, το MW ενδέχεται επίσης να συλλέξει πληροφορίες κατά την επίσκεψή σας σε μια τοποθεσία Web του MW, σε μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω Web ή σε μια τοποθεσία Web που “υποστηρίζεται από” άλλη εταιρεία εκ μέρους του MW, μέσω των εργαλείων αυτόματης συλλογής δεδομένων, που περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα Web, cookies και ενσωματωμένες συνδέσεις Web. Αυτά τα εργαλεία συλλέγουν συγκεκριμένες πληροφορίες κίνησης που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε σε μια τοποθεσία Web, όπως τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, τους χρόνους πρόσβασης και τη διεύθυνση της τοποθεσίας Web από όπου μεταβήκατε. Ενδέχεται να συλλέξουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP), την γεωγραφική σας θέση (μέσω GPS), το μοναδικό αναγνωριστικό της συσκευής σας, τη συμπεριφορά μεταβίβασής σας μέσω συνδέσεων (δηλαδή, τις σελίδες που επισκέπτεσθε και φυλλομετράτε, τις συνδέσεις που ακολουθείτε και άλλες ενέργειες που κάνετε σε σχέση με τις τοποθεσίες Web του MW ή τις υποστηριζόμενες τοποθεσίες Web), καθώς και πληροφορίες προϊόντων και υπηρεσιών. Το MW ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων για συγκεκριμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) και δελτία επικοινωνίας (newsletters) που αποστέλλει και επομένως ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία όταν ανοίγετε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάνετε κλικ σε σύνδεση που περιέχεται σε αυτό. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την ενότητα πώς το MW χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτόματης συλλογής δεδομένων (Πολιτική cookies)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική Πολιτική Απορρήτου Cookies του MW.

2.5 Το MW συλλέγει επίσης πληροφορίες από πηγές που είναι διαθέσιμες δημοσίως ή στο εμπόριο και θεωρούνται αξιόπιστες. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και δημογραφικά δεδομένα/δεδομένα προφίλ. Οι πληροφορίες που συλλέγει το MW από τις δημόσιες ή εμπορικές πηγές της ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τις πληροφορίες που συλλέγει όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες της στο Web.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης σας και στο μέτρο που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.

Επιπρόσθετα, το MW ενδέχεται να παράσχει, κατόπιν προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής σας, πρόσβαση των στοιχείων επικοινωνίας σας (κινητό τηλέφωνο ή e-mail) σε εξωτερικούς Συνεργάτες στο πλαίσιο συμβάσεων με σκοπό την δημιουργία εξατομικευμένων προσφορών προϊόντων και εργασιών ανάλογα με το αντικείμενο των Συνεργατών αυτών). Τέτοια κοινοποίηση θα αφορά μόνο τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και e-mail) και όχι το σύνολο των προσωπικών σας δεδομένων και αποκλειστικά για τους σκοπούς προώθησης και προβολής υπηρεσιών και προϊόντων με ειδικές εξατομικευμένες προσφορές απευθυνόμενες στους συνδρομητές του MW.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ΔΕΝ πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός και αν μας το επιβάλει ο Νόμος.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

 • ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής του WM, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)
 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ

Το MW συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών / συνεργατών / πελατών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο και σε κάθε περίπτωση είναι όλα εκείνα τα στοιχεία που ρητά αναφέρονται στην Πολιτική Προστασίας του MW. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προσφορών, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας ΔΕΝ θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των πελατών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το MW, χωρίς τη συγκατάθεσή του πελάτη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Α. Συλλέγουμε βασικές πληροφορίες από εσάς κατά την εγγραφή σας στο newsletter μας, όπου σε αυτές τις πληροφορίες συμπεριλαμβάνεται το όνομα σας και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail). Καταγράφουμε επίσης την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχεται στον πάροχο της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (Gmail, Outlook, Yahoo! Mail κ.α.) όταν έρχεστε σε επικοινωνία μαζί μας. Μαζί με αυτά, κρατάμε επίσης και σημειώσεις ή λεπτομέρειες που εξηγούν τι ζητήσατε και πως ανταποκριθήκαμε όταν ήρθατε σε επικοινωνία μαζί μας.

Χρησιμοποιούμε, επίσης, cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στον ιστότοπο μας για να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις και τη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον συγκεκριμένο τύπο πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε και τις επιλογές σας σχετικά με αυτά τα δεδομένα.

Β. Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς.

Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αξιόπιστους παρόχους υπηρεσιών τρίτου μέρους, όπως είναι απαραίτητο προκειμένου αυτοί να εκτελούν υπηρεσίες εκ μέρους μας. Στα παραδείγματα κοινοποίησης δεδομένων περιλαμβάνονται τα cookies, η διεύθυνση IP σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και το όνομα σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση και το όνομά σας χρησιμοποιούνται μόνο σε αξιόπιστες υπηρεσίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για τη δημιουργία newsletters. Κοινοποιούμε μόνο τις ελάχιστες απαραίτητες πληροφορίες, ενώ δεν επιτρέπεται στα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Κάθε τρίτο μέρος που χρησιμοποιούμε συμμορφώνεται επίσης με τη σειρά κανονισμών του GDRP.

Υπηρεσίες, εργαλεία και widgets τρίτων που χρησιμοποιούμε

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα με όλα τα εργαλεία, τις υπηρεσίες και τα widgets τρίτων που χρησιμοποιούμε, καθώς επίσης και συνδέσμους με τις πληροφορίες για τη διαχείριση των δεδομένων σας από αυτές τις υπηρεσίες.

Google Analytics – Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να παρακολουθούμε τα βασικά στατιστικά στον ιστότοπο μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται η Google τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

MailChimp – Χρησιμοποιούμε το MailChimp για τη δημιουργία των newsletter και μάρκετινγκ emails μας, καθώς επίσης και για να οργανώνουμε σε λίστες όλους τους subscribers μας (τους εγγεγραμμένους χρήστες των newsletter μας). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πως διαχειρίζεται το MailChimp τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να μεταβείτε εδώ.

Σύνδεσμοι μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) – Η ιστοσελιδα του MW μπορεί να περιέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε social media (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά facebook, instagram, foursquare, youtube, twitter κτλ) που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την ίδια. Το MW δεν ελέγχει τους συνδέσμους αυτούς, οι οποίοι δεν λειτουργούν υπό την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σας συνιστούμε να εξετάζετε τις δηλώσεις απορρήτου των εν λόγω social media, ώστε να ενημερώνεστε για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σχετικά με την συλλογή, χρήση, και την γνωστοποίηση των προσωπικών και μη πληροφοριών σας.

Ο ιστότοπος μας τρέχει πάνω στη πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα WordPress και, ως εκ τούτου, χρησιμοποιούμε ορισμένα βασικά plugins για τη καλύτερη λειτουργία του ιστοτόπου μας. Όσα plugins (γνωστά ως ‘επεκτάσεις’) δεν αναγράφονται στην σελίδα της Πολιτικής απορρήτου μας, είναι αυτά που δεν χρησιμοποιούν ή δεν συλλέγουν με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και, αν το κάνουν από προεπιλογή, έχουμε φροντίσει πως έχουμε απενεργοποιήσει την αποστολή ή κοινοποίηση αυτών των δεδομένων προς αυτές τις υπηρεσίες ή τα εργαλεία ή τις επεκτάσεις (plugins).

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS), ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ E-MAILS ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να εγγραφούν στο newsletter μας, παρέχοντας το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για να αποκτήσουν πρόσβαση σε επικοινωνιακό/προωθητικό/διαφημιστικό υλικό του MW καθώς και για να παρακολουθούν τη δραστηριότητα της, να ενημερώνονται για δράσεις και εκδηλώσεις και να βρίσκονται σε επαφή μαζί της. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικών ταχυδρομείων (e-mails) που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας κατά την εγγραφή τους στο newsletter, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς της ιστοσελίδας χωρίς να κινδυνεύουν οι χρήστες από spam.

Ο συνδρομητής μπορεί να διαγραφεί από το newsletter μας οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ενημερώνοντας μας μέσω e-mail ή κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» κάτω από κάθε newsletter που του αποστέλλουμε.

 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

Η δημιουργία μιας ψηφιακής ταυτότητας απαιτεί αφοσίωση. Αυτοί είναι οι τρόποι με τους οποίους σας βοηθάμε να προστατεύσετε τη δική σας.

Ασφαλή κανάλια επικοινωνίας: Κρυπτογραφούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχονται μέσω φορμών web χρησιμοποιώντας ενημερωμένα πρότυπα, ώστε να εμποδίζουμε την υποκλοπή των μεταδιδόμενων πληροφοριών.

 • ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.

Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Για να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία (newsletters), διαφημιστικά e-mails, καθώς επίσης και για να σταματήσετε την οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί μας, απλά κάντε κλικ στο σύνδεσμο «Διαγραφείτε από τη λίστα μας» στο τέλος κάθε newsletter μας και όλα τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν αυτόματα εκείνη την στιγμή. Σας παρέχεται επίσης η δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς επίσης και να επιλέξετε τα e-mails που θέλετε να σας στέλνονται από τον ιστότοπο μας, εφόσον υπάρχουν παραπάνω από ένα newsletters ή e-mail καμπάνιες.

Σημείωση: Στην περίπτωση όπου ο σύνδεσμος στο τέλος των newsletter μας δεν λειτουργεί σωστά ή εμφανίζει προβλήματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τη διαγραφή ή επεξεργασία των δεδομένων σας, κι εμείς θα φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές ή την ολική διαγραφή των δεδομένων σας εντός 48 ωρών.

Η IP διεύθυνση σας καθώς επίσης και τα cookies συλλέγονται από υπηρεσίες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων του Google Analytics και Google Adsense. Και οι δύο υπηρεσίες συμμορφώνονται με τους GDRP κανονισμούς και όλα τα δεδομένα στον ιστότοπο μας διαγράφονται αυτόματα κάθε 38 μήνες.

Το MW δεσμεύεται για την επίλυση των καταγγελιών που σχετίζονται με το απόρρητο και τη συλλογή ή χρήση προσωπικών πληροφοριών.

Το MW  δεσμεύεται περαιτέρω να αναφέρει τυχόν ανεπίλυτες καταγγελίες περί απορρήτου από πολίτες ή κατοίκους της ΕΕ σχετικά με μεταφορές των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο των αρχών  σε ανεξάρτητο μηχανισμό επίλυσης διαφωνιών.

Αν οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να διαπιστώσετε εάν είστε συνδρομητής στο newsletter μας, και επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο του αρχείου με τα δεδομένα σας που φυλάσσουμε (e-mail, ημερομηνία εγγραφής, εσωτερικός αριθμός στο σύστημα μας, μορφοποίηση του κειμένου που λαμβάνετε, html-plain text), στείλετε ένα e-mail με θέμα «Προσωπικά μου δεδομένα», και θα σας απαντήσουμε κατά απόλυτη προτεραιότητα.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, οποιαδήποτε στιγμή, θελήσετε να διαγράψουμε κάθε πληροφορία, και φυσικά το email της εγγραφής σας στο newsletter (right to be forgotten), σας παρακαλούμε να στείλετε ένα e-mail με θέμα «Δικαίωμα στη λήθη». Θα διαγράψουμε κάθε πληροφορία για εσάς, και θα σας επιβεβαιώσουμε την πράξη με e-mail που θα λάβετε την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Αν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή τις πρακτικές των υπηρεσιών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, κ. Σωτήριο Κόλλια στο τηλέφωνο 210 – 8959349 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@membersworkout.gr.

Θα απαντήσουμε σε όλες τις αιτήσεις, ερωτήσεις ή προβληματισμούς εντός τριάντα (30) ημερών.

Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που θα βρείτε στον ιστότοπο.